Cadophora gregata (brown stem rot of soybean )
Cadophora gregata
brown stem rot of soybean
Phialophora gregata, Cephalosporium gregatum
Ontario, Puerto Rico, Japan, Egypt, Argentina, Brazil, Croatia, Serbia, Yugoslavia, Montenegro
Midwest and Southeast states
2021-10-28 19:35:58
fungus
China, Korea
soybean, adzuki bean, mung bean
PHIAGR
Transmission of Cadophora gregata is primarily through plant debris and infected soil.