Lablab purpureus (hyacinth bean)
Lablab purpureus
hyacinth bean